ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทีพี เบริด์เน็ต โปรดักส์
99/277 หมู่ 5 ถนนราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel: (+66)2-1952214, (+66)84-5449119, (+66)83-5972426 E-mail: info@monalis-th.com www.monalis-th.com,
http://facebook.com/monalis.thai


ประวัติที่มา
        ทีพี เบิรด์เน็ต โปรดักส์ได้ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จากการต่อยอดขององค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้อำนวยการธนศักดิ์ สุขสง เป็นผู้บริหารจัดการภายในศูนย์ โดยที่ศูนย์นี้ได้ฝึกอาชีพให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งหลักสูตรการทำความสะอาดรังนก รวมถึงการเลี้ยงและเก็บรังนกเป็นหลักสูตรหลัก และสอดคล้องกับวิถีชุมชนในอำเภอรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา ที่มีรังนกดิบ เป็นจำนวนมาก สามารถป้อนเข้าที่ศูนย์ฯ เพื่อฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเยาวชนและชุมชนได้อย่างหยั่งยืน
        ด้วยปริมาณรังนกที่ออกจากศูนย์และการระงับการนำเข้ารังนกจากประเทศจีน ทำให้ปริมาณของรังนกในท้องตลาดมีจำนวนมากและ ด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในธุรกิจต่างๆ ดังนั้น ทีพี เบิรด์เน็ต โปรดักส์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองกับพระราชดำริ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
        1) ส่งเสริมการทำงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
        2) เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของรังนกให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น
        3) เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้าทีมีคุณภาพระดับสากลที่ผลิตในประเทศไทย ลดการนำเข้าและลดการขาดดุลทางการค้า
        4) เป็นการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างหยั่งยืน